Algemene voorwaarden webshop

Algemene Voorwaarden van BaretOnline.nl, gevestigd te ZwijndrechtVersie geldig vanaf 23 augustus 2014

 

Artikel 1. Algemeen

1.1       Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen van en overeenkomsten met BaretOnline.nl voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

1.2       Met in achtneming van het bepaalde in artikel 6.4 zijn deze voorwaarden tevens van toepassing, BaretOnline.nl voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.

1.3       Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BaretOnline.nlerkend.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1       Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door BaretOnline.nl

2.2       Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden BaretOnline.nl eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering doorBaretOnline.nl of een door BaretOnline.nl verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.

2.3       Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn BaretOnline.nl en afnemer hieraan gebonden.

2.4       Aanbiedingen van BaretOnline.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

2.5       BaretOnline.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

2.6       Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3. Prijzen/Prijsverhoging

3.1       Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt.

 

Artikel 4. Aflevering

4.1       Indien zaken uit voorraad leverbaar zijn, worden deze direct nadat de betaling binnen is op rekening van Baretonline, verzonden. BaretOnline.nl berekend verzend en verpakkosten aan de hand van het gewicht van het product en de kosten van het verpakkingsmateriaal.

  

Voor verzending naar het buitenland worden de extra verzendkosten in rekening gebracht. Nadat de bestelling is geplaats zal BaretOnline.nl daarover contact opnemen met de koper.
Bij verzenden via DPD en UPS zal de bestelling naar het dichtbijzijnste UPS of DPD punt van het adres worden verzonden. Wilt u zelf een punt kiezen, laat het ons dan per e-mail bericht weten. Verzending via PDP en UPS neemt meerder dagen in beslag. Reken daar op als u voor deze goedkope verzendmethode kiest. 
4.2       De levering van bestelde zaken vindt plaats op het bij BaretOnline.nl bekende postadres, niet zijnde van tijdelijke aard.

4.3       De meeste producten zijn te verzenden per brieven bus post. Is dit niet het geval, dan wordt u ingelicht over de pakketpost waar we het pakket door laten bezorgen, TNT, Kialapunt of DHL.

4.4       Aan de leveringsplicht van BaretOnline.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BaretOnline.nl geleverde zaken bij de TNT/ DHL heeft afgegeven.

4.5       Ingeval van weigering van de aangeboden zaken komen retourvracht, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde zaken geheel voor rekening van de afnemer. Tenzij de afnemer op goede gronden het recht op ontbinding van de koop of de vervanging van de zaak inroept.

4.6      Als een product in opdracht is gemaakt, is daarvoor een contact via de e-mail geweest tussen BaretOnline.nl en de koper. De opdracht is dan naar wens van de koper gemaakt en vervolgens in de koper verplicht het product af te nemen, tenzij anders is overeengekomen. Retourneren is bij producten in opdracht gemaakt, dus niet mogelijk.

 

Artikel 5. Levertijd

5.1       Een door BaretOnline.nl opgegeven levertijd is nimmer te beschouwen als fatale termijn. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit van BaretOnline.nl zijn, waarna BaretOnline.nl zal trachten om binnen 5 dagen levering te doen plaatsvinden.

5.2       In het kader van de regels van de koop op afstand zal BaretOnline.nl (opdrachtnemer) bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 10 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument (opdrachtgever) binnen 3 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

 

Artikel 6. Overmacht

6.1       Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, waaropBaretOnline.nl geen invloed heeft en die de levering van zaken belemmeren of onmogelijk maken daaronder begrepen doch niet beperkt tot werkstaking bij BaretOnline.nl en/of toeleveranciers, storingen in het Internet of WAP, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie.

6.2       Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat BaretOnline.nl de verbintenis had moeten nakomen.

6.3       Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door BaretOnline.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

Artikel 7. Garantie

7.1       BaretOnline.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.

7.2       De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan BaretOnline.nl ) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te melden aanBaretOnline.nl . Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan BaretOnline.nlschriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

7.3       BaretOnline.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of oneigenlijk gebruik van de producten

 

Artikel 8. Betaling

8.1      De bestelling dient uiterlijk binnen 7 dagen na bevestigings mail te zijn betaald.

8.2      Als dit niet het geval is, wordt de bestelling geannuleerd en de producten weer in de winkel geplaatst.

 

Artikel  9. Privacy

9.1       BaretOnline.nl respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door BaretOnline.nl niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.

9.2       Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van BaretOnline.nl kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen BaretOnline.nl worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van BaretOnline.nl. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. BaretOnline.nl is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van BaretOnline.nl , andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. BaretOnline.nl is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.

9.3       BaretOnline.nl verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor BaretOnline.nl geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

 

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1      Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van BaretOnline.nl is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 11. Geschillen

11.1      De afnemer kan voor vragen en/of klachten een e-mail sturen via ons contact formulier